Đặt bàn tại Sen of Japan

Please note that we do not offer specific seat reservations.

We will hold reservations for a maximum of 15 minutes before releasing the table.

Set lunch is available from 11:30AM – 3:00PM on weekdays except Public Holidays.
trên 60 tuổi
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.