Đặt bàn tại Sen of Japan

We will hold reservations for a maximum of 15 minutes before releasing the table and do not offer specific seat reservations.

For parties of 5 diners, please contact us directly at 6688 7426 or email info@senofjapan.com.sg to make a reservation.

Set lunch is available from 11:30AM – 3:00PM on weekdays except Public Holidays.

Dinner reservations are available at 6pm and 7.45pm daily, with a duration of 1h 30 mins for each reservation.
trên 60 tuổi
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.