Đặt bàn tại Sushi and Japanese cuisine Hatanaka

Please NOTE:
-The seat specification may not meet your request.
-If you can not contact after 15 minutes of the reservation time, it may be treated as No-Show, so please be sure to contact if it is delayed.
-Please contact the restaurant directly when booking for 9 or more people. +81-50-3503-3200
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

please tell us if you have any allergic ingredients or ingredients that you do not like.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.