Đặt bàn tại Tenshinhanten Shizuoka Isetan

■ Regarding seat selection, we may not be able to meet your request. Please note. ■ If you do not contact us after the reservation time of 20 minutes, you may be forced to cancel your reservation. Please contact us if you are late. ■ Please contact the store directly for reservations on the day or for reservations of 51 people or more.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.