Đặt bàn tại Tenshinhanten Shizuoka Isetan

■ Regarding seat selection, we may not be able to meet your request. Please note. ■ If you do not contact us after the reservation time of 20 minutes, you may be forced to cancel your reservation. Please contact us if you are late. ■ Please contact the store directly for reservations on the day or for reservations of 51 people or more.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.