Đặt bàn tại The INNOCENT CARVERY

▶ If you do not contact us for 15 minutes after reservation time, we will treat your reservation as canceled.
▶ If the telephone number or e-mail address you received at the time of reservation is incomplete, we may treat your reservation as canceled. Please enter the correct phone number and e-mail address.
▶ Please understand beforehand that customers who could not visit without contact will be unable to receive the reservation afterwards.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

Those who have allergy foods please fill in.
If you are using a birthday plate please write a message. (2000 yen ~)

Chi tiết Khách

※ Hãy chắc rằng bạn nhận được email từ tên miền "tablecheck.com"
Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.