Đặt bàn tại The Garden Oriental Osaka

Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.) and food allergy.
Regarding the specification of the seat, we may not be able to comply with your request.
Please note.
For more than 7 people please call us.
dưới 5 tuổi
dưới 2 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.