㊡Seafood Italian × Oyster & Cheese All you can eat UMI Bal Shinjuku store

Đặt bàn trước không có sẵn

㊡Seafood Italian × Oyster & Cheese All you can eat UMI Bal Shinjuku store không chấp nhận đặt bàn trực tuyến vào lúc này.