จองที่ร้าน Trinity Oyster House Ginza

★ dinner we have received 500 yen per person as table charge.
★ reservation at lunch time are not accepted, I am sorry.
★ your seat and we have been with 2 hours and 30 minutes of time system than the reservation time.
★ If you are late please contact no more than 15 minutes from the booking time, there is a case where I am allowed to automatically assume the cancellation. Please note.
★ reservation seat will be non smoking seat of the table, please contact us smoking seats to the side-by-side of the counter seats only and will hope person direct store.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน