Đặt bàn tại SPICE LAB TOKYO (10F) / THE GREY ROOM (11F)

▶ Please call for a reservation of a party for more than 7people.
▶ Please note that it may not always be possible for us to meet your seating requests.
▶ Please contact us if you will be late from your reservation time. In case you are more than 15 minutes late from your reservation time, your reservation may be cancelled.
▶ The menu items and prices may change without prior notice depending on the supply and seasonal conditions.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.