จองที่ร้าน TAMAYURA

- Online reservation is available for sushi, teppanyaki and tea bar bookings only.
- For groups of more than ten or a private dining room, please make a telephone reservation.
- Menu content is subject to change without notice, according to supply and seasonal availability of ingredients.
- Cancellation fee is charged for same-day cancellations.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.