Đặt bàn tại Akasaka Shion

Yêu cầu

ご利用用途をお知らせください
駐車場のご利用の有無をお知らせください。
御予約制で1台のみご利用可能です。
ご利用の場合、車種と車の色、差し支えなければ車番をお知らせください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.