Đặt bàn tại Café In The Park - ANA Crowne Plaza Toyama

◆Tax and 10% service charge are included in all price.
◆If you have any food allergies and food intolerance, let us know in advance.
◆Menu and prices may change without any notification.
◆specific table requests
trên 65 tuổi
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Món

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.