Đặt bàn tại Pierre Gagnaire Pains et Gateaux - ANA InterContinental Tokyo

Thank you for your patronage at ANA InterContinental Tokyo.
Please note that the service and operation hours of some of our restaurants and bars have been adjusted slightly.
We thank you for your understanding and cooperation.

*Further changes may be made, depending on the situation and without prior notice.


Business hours: 7:00a.m.-7:00p.m.
* Delivery time of reserved products: 11:00-18:00


※Customers with food allergies should inform us during reservation.
※Consumption tax included.


Inquiries : 03-3505-1111

Món

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.