Đặt bàn tại Italian Restaurant Antenato

▶Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶If you have any allergies or foods that you dislike, please fill in the request box. ▶If you can not contact us after the reservation time 〇 minutes, it may be canceled due to unavoidable circumstances, so please be sure to contact us if you are late. ▶For reservations for more than one person, please contact the store directly. Inquiries by phone:
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

アレルギーがある場合はご記入ください。
※ない場合はお手数ですが【なし】等ご記入ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.