Đặt bàn tại Bar & Café "Camellia" - Tokyo Station Hotel

○Ingredients subject to change depending on seasonal availability.
○Photo image only.
○Kindly inform us of your special occasion or should you have food allergies or dietary restrictions.
○Seating preferences on request basis.
○For further assistance, please contact the restaurant direct at 03-5220-1951

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.