Đặt bàn trước không có sẵn

CANTERA Tachikawa (Pickup) không chấp nhận đặt bàn trực tuyến vào lúc này.