Đặt bàn tại Dancing Crab Tokyo

▶▶ reservation we will be ...... receive up to the day before ◀◀

- Available time, we have taken a 2-hour than the reservation time.
- Available in 8 or more people will be taken as guidance only course.
In advance to thank you so that you will choose the course.

- Make your reservation time only 20 minutes and will be canceled.
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

Chi tiết Khách

※ Hãy chắc rằng bạn nhận được email từ tên miền "tablecheck.com"
Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.