Đặt bàn tại Garden Dining Waraku - Sapporo Grand Hotel

If you have any consultation (celebration, business use, allergy) , please contact restaurant reservation desk.
Also if you would like to reserve more than 9 persons, please contact restaurant reservation desk.
All prices include tax and service charge.
These photos are for illustrative purposes only.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.