Đặt bàn tại King Sentai King Oger Six Kingdoms Room (Super Sentai Restaurant Outlet)

This reservation is for the "King Sentai King Oger Six Kingdoms Room" Osaka Namba Dotonbori store. Event period: May 18th (Sat) - June 9th (Sun)
■ Business hours
Weekdays: 14:00~15:30/16:00~17:30/18:00~19:30/20:00~21:30
Saturdays, Sundays, and holidays: 12:30~14:00/14:30~16:00/16:30~18:00/18:00~19:30/20:00~21:30
■Points to note when making reservations and using the service
●All seats are non-smoking
●If you have any questions, please contact us at the following number. (TEL: 0120-708-759)
■We charge a seating charge. ●Adults Weekdays: 700 yen Saturdays, Sundays, and holidays: 900 yen
●Children (up to elementary school age) *Free for children under 2 All day 500 yen
■Points to note when cancelling or changing your reservation
●Cancellations and changes to the number of guests can be made up to the day before.
●If you are more than 15 minutes late, please contact us.
* If more than 30 minutes have passed since the reservation time without any contact, the reservation will be considered canceled.
■Parking
■ We do not have any affiliated parking lots, so please use a nearby parking lot.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.