Đặt bàn tại Beer Garden - Hilton Tokyo

- For parties of 25 people or larger, please contact us for reservations.
- It is prohibited for customers under 20 years old to drink in Japan. Customers below 18 years old have to be accompanied by an adult.
- Beer Garden will be closed on days with unfavorable weather conditions.
- Last entry is until 22:00.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.