Đặt bàn tại lounge O - Hilton Tokyo Bay

[Notice of change in business contents of facilities in the building] The business hours and service contents of some facilities have been changed. Please check this out for details.

▶For celebrations, only optional menus are available. Please order the restaurant option cake at the bottom of the page at least 4 days in advance.
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

Are you staying on the day?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.