Đặt bàn tại lounge O - Hilton Tokyo Bay

▶For celebrations, only optional menus are available. Please note that we do not provide free plates or dessert arrangements. Please order the restaurant option cake at the bottom of the page at least 4 days in advance.
▶We will send you a reservation confirmation via LINE notification.
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

Are you staying on the day?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.