Đặt bàn tại dining café BELTEMPO - Hotel Metropolitan Edmont Tokyo

"Please inform us regarding your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.) and any food allergies.
Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating.
trên 65 tuổi
dưới 12 tuổi
dưới 6 tuổi

Yêu cầu

Those who have allergy foods please fill in.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.