Đặt bàn tại POMODORO - ホテルヒューイット甲子園

▶ As regards the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned.
▶ If you can not contact us after 15 minutes of reservation, please be sure to contact us as we will be forced to cancel as it may be delayed.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.