Đặt bàn tại NOKA Roast & Grill - InterContinental Osaka

▶Menus and prices may change without any notification.
▶Specific table requests are subject to availability.
※Children from 6~12 years old will be charged kid’s price of 50% off from regular adult price per 1 person.
※One child up to 5 years old per adult is free. Additional children up to age 5 will be charged kid’s price.

InterContinental Osaka Web site
Click here for NOKA information
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Món

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.