Đặt bàn tại Kawatoyo Bekkan

▶ If you can not contact us after 15 minutes of reservation, please be sure to contact us as we will be forced to cancel as it may be delayed.
▶ Please contact the shop to change the reservation time of the day. We may not be able to guide you even if you visit us earlier.
▶ Regarding seat selection, we may not be able to comply with your request, please be forewarned.
▶ If you have any other requests, please fill in the request column. "
▶ We may call you by confirming the reservation content from here. Please note.
dưới 4 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.