Đặt bàn tại Tour d`Argent Tokyo

I confirm I've read the Message from Restaurant above
※Guests must be 16 years or older. * Jacket required for gentlemen.
▶Online reservations must be made at least 48 hours in advance.
 For reservations within 48 hours, please call (+81) 03-3239-3111.
☎: 03-3239-3111

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.