Đặt bàn tại Rendezvous Lounge - ニューオータニイン札幌

▶ Reservations online will be accepted until 17 o'clock on the day before the scheduled date. For reservations after 17 o'clock the previous day please contact us by phone. ▶ Please understand beforehand that it may not meet customer's request due to full occupancy. ▶ Seats can not be specified. ▶ Please contact the restaurant directly by telephone when booking more than 8 people. ▶ Please make reservation changes by 17 o'clock the previous day. In case of cancellation after 17 o'clock we will charge the full cancellation fee. ▶ If you can not contact us after 15 minutes of reservation time we will be forced to treat you as cancellation. ▶ For inquiries about food allergies etc, please contact the restaurant directly 7 days before the date of use. ▶ Seats can not be specified.
trên 65 tuổi
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.