Đặt bàn tại Bar & Grill Melt - Hilton Niseko Village

▶Please inform us your reservation name or confirmation number if you are hotel guest of Hilton Niseko Village.
▶Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.) and food allergy.

▶Reservation of hotel guests is prioritized during the winter season. Please note that reservations for those who are not staying are available from one month before the desired date of use.

※Price inclusive of taxes and service charge.
※We will send you a reservation confirmation via LINE notification.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you cancel within 72 hours of the reservation time, please note that the cancellation fee will be charged for the number of people reserved.
Are you planning to stay at Hilton Niseko Village on the date of your booking?
If you are staying at Hilton Niseko Village, please enter the name or booking number of the person making the reservation.
If you have any food allergies, please indicate them in the answer box.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.