Đặt bàn tại Northern Terrace Diner - Sapporo Grand Hotel

If you have any consultation (celebration, business use, allergy) , please contact restaurant reservation desk.
Also if you would like to reserve more than 9 persons, please contact restaurant reservation desk.
All prices include tax and service charge.
These photos are for illustrative purposes only.
When you order buffet, please write down the age of children to the remarks column.
trên 65 tuổi
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.