Đặt bàn tại New Wel City Izumo (Pickup)

▶ You can choose between credit card payment and over-the-counter payment.
▶ If you have a large quantity order or if you have any questions, please call us.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.