Đặt bàn tại Lounge & Bar Old Saloon 1934 - Sapporo Grand Hotel

If you have any consultation (celebration, business use, allergy) , please contact restaurant reservation desk.
Also if you would like to reserve more than 11 persons, please contact restaurant reservation desk.
All prices include tax and service charge.
These photos are for illustrative purposes only.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.