Đặt bàn tại Ristorante ASO

・ Online reservation is available up to two months ahead of the same date. For reservations more than two months ahead, please call the restaurant.
・ Reservations are accepted by one day prior to the reservation date or two days prior to the restaurant’s regular holidays. Reservations after that, please call the restaurant.
・ For reservations more than 10 people or for special requests, please call the restaurant.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any allergy in food or food you do not eat, please kindly inform us.
If you have various member's cards (Hiramatsu member / Memoir de Hiramatsu / Shareholder special treatment), please let us know. [Input example: Memoir de Hiramatsu (●●● year ● month ● day, wedding ceremony at Ristorante ASO)] * Multiple special offers and benefits cannot be used together. note that.
If you are using a ticket such as a Hiramatsu common meal ticket, please let us know the ticket name and number. [Input example: Use of Hiramatsu common lunch ticket]

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.