Đặt bàn tại Ristorante Kubotsu

・ Online reservation is available up to two months ahead of the same date. For reservations more than two months ahead, please call the restaurant.
・ Reservations are accepted by one day prior to the reservation date or two days prior to the restaurant’s regular holidays. Reservations after that, please call the restaurant.
・ For reservations more than 10 people or for special requests, please call the restaurant.
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

If you have any allergy in food or food you do not eat, please kindly inform us.
If you are a Membership of Hiramatsu (Hiramatsu restaurant member, Memoire de Hiramatsu, Stakeholder, etc), please inform.
If you wish to use meal vouchers, please inform.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.