Đặt bàn tại Rigoletto Spice Market (Futakotamagawa)

We are open with due consideration for infection prevention. * We do not allow strollers to be brought into the seats. We will keep it at the store entrance. * Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.