Đặt bàn tại Shin Yeh Club

Best Regards
Welcome to Sin Yeh Club Breeze NAN SHAN atré.

The business hour
THU-SAT (2 hours,according the booked)
11:00 – 16:00 (The Last:🕐14:30,Orders:🕝14:30)
17:00 – 22:00 (The Last:🕗21:00,Orders:🕤21:30)

SUN-WED (2 hours,according the booked)
11:00 – 16:00 (The Last:🕐14:30,Orders:🕝14:30)
17:00 – 21:30 (The Last:🕢20:30,Orders:🕘21:00)

★At least 2 for reservation. Group over 15 needs deposit (Deposit of 200 per pax)
We will contact you for all the information.
★Cancel before 6 hours deposit will refund Unless you can show the reason.
★The group over 20 please call 02-8786-8988 (begin on January 10th, 2019)
★If you want to change the information. Please call us 1 day before .
★We will arrange the best seat for you.
★We will keep the reservation for 15 mins
★If you have any allergy (ex. shrimp, crab, fish, nuts……etc.) please let us know.
dưới 13 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.