Đặt bàn tại SOLIS Agriturismo

▶Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
▶If you cannot contact us after the reservation time is over 30 minutes, we may unavoidably cancel it, so please contact us if you are late.
▶For reservations of more than 7 people, please contact the store directly.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.