Đặt bàn tại The Top - The AOYAMA GRAND Hotel

<Business Hours>

[All day] 17: 30-22: 00 Close * Closed in the rain

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.