Đặt bàn tại TsuruTonTan (Roppongi)

※if you can not come on time please inform us.
if there's no prior notice the resevation will be cancelled.

※ 9 persons or more bookings we receive by phone. Please feel free to call us.
Tel: 03-5786-2626

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.