ພວກເຮົາຂໍອະໄພ

㊡上野精養軒ビアガーデン ບໍ່ຮັບການຈອງອອນໄລນ໌ໃນເວລານີ້.