จองที่ร้าน Restaurant Cache-Cache

* Please be aware that seats may not be available upon request.
* If you are unable to contact us after the reservation time of 15 minutes, please be sure to contact us if you are late as it may be unavoidable.

Information on child entry
* There is no age limit at lunchtime.
* Dinner time is limited to children over 10 years old.

การร้องขอ

Please tell us if you have allergies or poor ingredients.
Please check with your company(frieds).

If not, please fill in [None].
* Please be sure to inform us in advance that we may not be able to respond to requests on the day.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.