จองที่ร้าน Monhansakaba

This is the reservation page for the Akihabara store.
Click here for frequently asked questions
Click here for private room reservations
Click here for business hours
●In addition to eating and drinking, a table charge per person is charged.
●On days when it is expected to be crowded, such as weekends, the seats will be replaced.
● If you enter the number of people first, the date and time that can be reserved will be displayed. (○: Reservation possible, ×: Reservation not possible, -: Outside business hours)
●Reservations are accepted from 12:00 one month in advance up to 30 minutes before the day of use.
●We do not have a waiting area at our store. Please arrive 15 minutes before your scheduled appointment time.
●When typing your name, please make sure that the kanji and furigana are the same. For example, if you type in the kanji "Taro Yamada" or the furigana "FC Hiroshi", it may take some time to search and you may be placed last.

●If you wish to cancel your reservation, please follow the cancellation procedure from the reservation confirmation email.
●Customers who do not come to the store without completing the cancellation procedures may be refused subsequent reservations.
●This store is a place to enjoy the world view of collaboration works, so please understand that if you feel that your actions or conversations are inappropriate, you may be asked to move your seat or leave the store at the discretion of the employee.
●By bringing your Nintendo Switch and Monster Hunter Rise/Sunbreak data, you can participate in the subjugation event held at our store.
●Our store is also a gathering point for Monster Hunter Now, and many hunters play it.
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.