จองที่ร้าน Zauo Nanbahonten

《About seat 》
【Boat Seats】 Open seats where you can enjoy bait fishing directly from your seat (No smoking)
【Table】 Chairs and table seats where you can open a window separated by a curtain and enjoy fishing (Smoking)
【Private room】 Where you can fish by opening the window of the room (Smoking)
【Hall】Banquet room away from the living room that can accommodate up to 80 people, 10 to private rooms are available (Smoking)
 ※ For fishing, you can move to the fishing corner away from your seat
《 Reservation 》
・Seat designation is limited, so we may not be able to meet your request.
・Please order the course by the day before.
《 Cancellation 》
・If there is no cancellation or visit on the day, a cancellation fee may be charged. Please be careful.
・Please note that if you do not contact us for more than 15 minutes and there is no visit, we may be treated as cancellation.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.