จองที่ร้าน Zauo Shibuya

▶There is no seat that you can fish directly from your seat.
▶Available time of your seat is 2hours.
▶You need to make a reservation for the course meal by the day before,
and you can only make a reservation for one type per pair.
▶You can't specify type of seat by this online reservation system.
▶All seats are no smoking area.

《 Precautions for cancellation 》
※Please note that if you cancel the course meal or fishing set on the day, there is a cancellation charge.
If you can't come even after 15minutes of your reservation time, your reservation will be canceled automatically.

If you have any questions, please call us.
+81-3-6427-0207
12 ปีและต่ำกว่า
2 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

A mini dessert plate is available for birthday customers. If you wish, please enter the name of the birthday person to write on the plate. Please tell the staff 10 min before the time you want the cake served.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.