Đặt bàn tại Zauo Shibuya

▶There is no seat that you can fish directly from your seat.
▶Available time of your seat is 2hours.
▶You can't specify type of seat by this online reservation system.
▶All seats are smoking area on weekdays.
▶If you can't come even after 30minutes of your reservation time,
your reservation will be canceled automatically.
▶If you have any question or want to reserve course meal, please call us.

Thank you for your understanding.
+81-3-6427-0207
dưới 12 tuổi
dưới 2 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.