Đặt bàn tại The Cafe by Aman(物販) - Aman Tokyo

* Please kindly visit our restaurant to pick up your products.
* The time of reservation will be the time you would like to come pick up the items.
* Due to nature of the products, we will not be able to answer to refund requests shall you wish to cancel the purchase, unless there is a reasonable fault in our product.

Yêu cầu

Please inform us in advance shall there be changes in the time of your visit.
You will be charged a100% cancellation fee in case you do not come pick up your order without prior notice.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.