Đặt bàn tại JOGAKBO – Seafood Grill / Meat & Co.

● 요청하신 좌석은 레스토랑의 상황에 따라 배치되지 않을 수 있습니다.
● 프로모션 메뉴는 중복 할인 및 혜택이 적용되지 않습니다.
● 10인 이상의 예약은 유선으로 문의 부탁드립니다.
● 프라이빗 룸의 경우, 별실 타입에 따라 최소지출 보증금액이 상이합니다.


※ 운영시간
조식 : 오전 7시 00분 - 오전 10시 30분
중식 : 오전 11시 30분 - 오후 3시
석식 : 오후 5시 30분 - 오후 10시

조식 예약은 전화로 문의 부탁드립니다.
dưới 12 tuổi
dưới 7 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.