Đặt bàn tại anu

▶ If you can not contact us after 30 minutes of reservation time, we will be forced to cancel, so please contact us if you are late. ▶ When making a reservation for more than 5 people, please contact the store directly. ▶ Please consult about allergy ingredients, weak ingredients etc. at least 3 days before. We use a variety of ingredients, so if you have any ingredients that you are not good at, please contact the store. In the case of subsequent announcements, we will respond as much as possible, but please understand that it may be difficult to respond due to the purchase of ingredients and preparation. In

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.