Đặt bàn tại Fukui Bouyourou

Guidance
● Please note that the dishes are subject to change depending on the season and purchase.
● Please view the food photo as an image.
● 10% service charge and consumption tax will be charged separately from the indicated amount.

Course meal cancellation fee
● 50% 2 days before
● 70% one day before
● 100% on the day ※ Please contact us by phone for any changes or cancellations.

Inquiries
TEL: 03-6427-2918
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận