Đặt bàn tại Takeichi

▶Table seating is available for more than 4 people.
▶Please note that the seat specification may not meet your request.
▶If you can not contact after 15 minutes of booking, please contact us if you are late as it may be treated as cancellation.

Yêu cầu

Please let us know about your allergy.
※ Please fill in the following [request column] for the target food.
※ 【Example】 1 person shrimp allergy.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.