Đặt bàn tại Restaurant Belage

※ Please stand at the 1F Tokyo Kaikan reception desk when visiting our shop.
※ It is very sorry to trouble you when you visit the store after 20:00, but please call the store.


Please note that the seat specification may not meet your request.

▶ If you can not contact after 30 minutes of reservation, it may be considered as cancellation if you can not avoid it. If you are late, please contact us.
▶Please contact the store directly when booking for more than 7 people.

For inquiries by phone: 03-5255-1519
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Please fill in if you have any allergy or food that you are not good at.
[Option] Message dessert plate (¥550) We will put your favorite message on the dessert of the course you reserved. Please check the box below only if you wish. Also, please enter the content of the message you would like to include in the request field. (If you do not need a message dessert plate, please leave it blank)

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.